Algemene Voorwaarden

Praktijk Marquesa

Algemene Leveringsvoorwaarden
KvK 14123358
Opgemaakt op 1 juni 2016

U kunt de AV Marquesa ook downloaden.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Praktijk Marquesa: Praktijk energetische begeleiding Marquesa, eenmanszaak met handelsregisternummer 14123358;
Cliënt: de koper die producten koopt van Praktijk Marquesa of opdrachtgever die de opdracht geeft tot dienstverlening, het afsluiten van een abonnement en/of het uitbrengen van een offerte;
Koper: onder koper wordt verstaan de consument of zakelijke klant die een product koopt;
Opdrachtgever: onder opdrachtgever wordt verstaan de consument of zakelijke klant die de opdracht geeft tot dienstverlening, het afsluiten van een abonnement en/of het uitbrengen van een offerte;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met Praktijk Marquesa;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Praktijk Marquesa in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Praktijk Marquesa gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Het honorarium: de financiële vergoeding die Praktijk Marquesa voor de uitvoering van de opdracht met cliënt is overeengekomen;
Overeenkomst of opdracht: onder overeenkomst of opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij Praktijk Marquesa zich jegens cliënt verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. De werking van de artikelen 7:404 BW (welke een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 BW (welke hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) wordt uitgesloten;
Schriftelijk: met schriftelijk wordt ook per e-mail , per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand ter techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden.
Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Praktijk Marquesa uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de overeenkomst of offerte worden verricht .
Bedenktijd: de termijn waarbinnen cliënt gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van cliënt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat Praktijk Marquesa ter beschikking stelt dat cliënt kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht (Dit formulier is als bijlage 1 toegevoegd bij deze algemene voorwaarden).

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Praktijk energetische begeleiding Marquesa
Achter de Barakken 7, 6211 RZ Maastricht
Telefoonnummer: 06-22491535
Marquesa@home.nl
KVK-nr: 14 12 33 58
BTW-nr: NL. 1576.06.922.B.01

Artikel 3. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding, abonnement, product, overeenkomst of opdracht tussen cliënt en Praktijk Marquesa, daaronder mede begrepen alle aanvullende en vervolgopdrachten, voor zover daarvan niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Praktijk Marquesa en cliënt.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan cliënt beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Praktijk Marquesa voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Praktijk Marquesa zijn in te zien en dat zij op verzoek van cliënt zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan cliënt ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door cliënt op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van cliënt langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
5. Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 BW, waarbij Praktijk Marquesa zich jegens cliënt verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.
6. Tevens zijn deze algemene voorwaarden geschreven voor de medewerkers van Praktijk Marquesa en deze onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Praktijk Marquesa waar voor de uitvoering door Praktijk Marquesa derden dienen te worden betrokken.
7. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. Het betreffende beding zal in overleg tussen Praktijk Marquesa en cliënt onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.
9. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden of situaties welke niet in deze algemene voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
10. Indien Praktijk Marquesa niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Praktijk Marquesa in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
11. Praktijk Marquesa is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met cliënt besproken.

Artikel 4. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door cliënt van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Door het gebruik van de diensten van Praktijk Marquesa en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt cliënt de algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
2. Indien cliënt het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Praktijk Marquesa onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Praktijk Marquesa is bevestigd, kan cliënt de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Praktijk Marquesa passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien cliënt elektronisch kan betalen, zal Praktijk Marquesa daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Praktijk Marquesa kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of cliënt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Praktijk Marquesa op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Praktijk Marquesa zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan cliënt de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door cliënt op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
o het bezoekadres van de vestiging van Praktijk Marquesa waar cliënt met klachten terecht kan;
o de voorwaarden waaronder en de wijze waarop cliënt van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
o de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
o de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
o de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
o indien cliënt een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5. Herroepingsrecht

Bij producten:

1. Cliënt kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Praktijk Marquesa mag cliënt vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat cliënt, of een vooraf door cliënt aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
o als cliënt in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop cliënt, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Praktijk Marquesa mag, mits zij cliënt hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
o als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop cliënt, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
o bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop cliënt, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. Cliënt kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Praktijk Marquesa mag cliënt vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien Praktijk Marquesa cliënt de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien Praktijk Marquesa de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan cliënt heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop cliënt die informatie heeft ontvangen.

Artikel 6. Verplichtingen van cliënt tijdens de bedenktijd

1.Tijdens de bedenktijd zal cliënt zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat cliënt het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2.Cliënt is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3.Cliënt is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Praktijk Marquesa hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7. Uitoefening van het herroepingsrecht door cliënt en kosten daarvan

1. Als cliënt gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Praktijk Marquesa.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt cliënt het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Praktijk Marquesa. Dit hoeft niet als Praktijk Marquesa heeft aangeboden het product zelf af te halen. Cliënt heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. Cliënt zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Praktijk Marquesa verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Als cliënt door het uitproberen van het product slijtage en schade aan het product heeft veroorzaakt, moet cliënt dit gebruik en de daardoor ontstane schade en slijtage aan Praktijk Marquesa vergoeden. Praktijk Marquesa kan hiertoe te allen tijde (gedeeltelijk)verrekenen met het terug te storten bedrag.
5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij cliënt.
6. Cliënt draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, waarbij Praktijk Marquesa cliënt zal informeren over de hoogte van de kosten.
7. Indien cliënt herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is cliënt Praktijk Marquesa een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Praktijk Marquesa is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
8. Cliënt draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt indien:
o Praktijk Marquesa cliënt de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
o cliënt niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
9. Cliënt draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
o hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
o hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
o de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van cliënt te bevestigen.
10. Als cliënt gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 8. Verplichtingen van Praktijk Marquesa bij herroeping

1. Als Praktijk Marquesa de melding van herroeping door cliënt op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Praktijk Marquesa vergoedt alle betalingen van cliënt, inclusief eventuele leveringskosten door Praktijk Marquesa in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop cliënt haar de herroeping meldt. Tenzij Praktijk Marquesa aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot cliënt aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. Praktijk Marquesa gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat cliënt heeft gebruikt, tenzij cliënt instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor cliënt.
4. Als cliënt heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Praktijk Marquesa de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9. Uitsluiting herroepingsrecht

Praktijk Marquesa kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Praktijk Marquesa dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Praktijk Marquesa geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Praktijk Marquesa worden aangeboden aan cliënt die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
o de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van cliënt; en
o cliënt heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Praktijk Marquesa de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van cliënt vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van cliënt, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
o de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van cliënt; en
o cliënt heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 10. Offertes en aanbiedingen

1. Iedere offerte of aanbieding van Praktijk Marquesa is vrijblijvend met een in de offerte genoemde aanvaardingstermijn van veertien dagen. Aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de te leveren dienst in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Praktijk Marquesa kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat ( een onderdeel van ) de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
4. Praktijk Marquesa zal slechts diensten verlenen overeenkomstig hetgeen in de offerte of aanbieding is opgenomen.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomstige orders.

Artikel 11. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico/overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging.

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle opdrachten uitsluitend aanvaard als inspanningsverbintenis voor Praktijk Marquesa die dan ook verplicht is zich in te spannen om met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid en naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goede dienstverlening de opdracht uit te voeren.
2. De overeenkomst tussen Praktijk Marquesa en cliënt wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De abonnementen op de dagelijkse Twin/Soul Whispers eindigen automatisch na verloop van hun bepaalde tijd. Het maandabonnement eindigt na 30 dagen en het kwartaalabonnement na 90 dagen. De aanschaf van een abonnement geeft cliënt uitsluitend recht op dagelijkse inzage in de Twin/Soul Whisper van de betreffende (werk)dag. Eerder gepubliceerde Twin/Soul Whispers zijn niet meer toegankelijk. Een losse download van een dagelijkse Twin/Soul Whisper geeft cliënt uitsluitend recht op inzage in de Twin/Soul Whisper met als datum de dag van aankoop. Een losse download wordt in pdf aan cliënt ter beschikking gesteld via e-mail.
3. Is voor de uitvoering van werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn dient cliënt Praktijk Marquesa derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Praktijk Marquesa dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4. Cliënt machtigt Praktijk Marquesa om (waar nodig) bij de uitvoering van opdrachten, namens en voor rekening van cliënt, derden in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Praktijk Marquesa zal bij de selectie van in te inschakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en slechts daar waar noodzakelijk in overleg treden met cliënt. Indien derden betrokken zijn, zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing.
6. Praktijk Marquesa is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met cliënt namens cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van bedoelde derden te aanvaarden.
7. Cliënt vrijwaart Praktijk Marquesa tegen alle aanspraken van de door Praktijk Marquesa ingeschakelde derden en andere derden, de door Praktijk Marquesa in verband daarmee te maken kosten, die op enigerlei wijze samenhangen met de door cliënt verleende opdracht, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Praktijk Marquesa.
8. Indien door Praktijk Marquesa of door Praktijk Marquesa ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van cliënt of een door cliënt aangewezen locatie, draagt cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers gewenste faciliteiten.
9. Praktijk Marquesa is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
10. Cliënt verplicht zich alle feiten en omstandigheden te verstrekken/melden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de door cliënt verstrekte opdracht. Praktijk Marquesa gaat er van uit dat de door cliënt verstrekte informatie en gegevens juist en volledig zijn. Praktijk Marquesa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Praktijk Marquesa is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat het overeengekomen honorarium is bijgeschreven op rekening van Praktijk Marquesa, tenzij partijen hebben afgesproken dat achteraf wordt betaald.
12. In onderling overleg kan de overeenkomst, wanneer dat noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de opdracht, tussentijds gewijzigd worden. Dit geschiedt in onderling overleg tussen partijen. De oorspronkelijke termijn van uitvoering en het afgesproken honorarium kunnen hierdoor wijzigen.
13. Wijzigingen van de (oorspronkelijke) overeenkomst, daaronder ook begrepen aanvullingen, vereisen goedkeuring/toestemming van de daartoe bevoegde persoon binnen Praktijk Marquesa. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Praktijk Marquesa op en is voor cliënt geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
14. Zonder daarmee in gebreke te worden gesteld kan Praktijk Marquesa een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
15. Indien cliënt in gebreke wordt gesteld in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Praktijk Marquesa gehouden is, dan is cliënt aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Praktijk Marquesa die daardoor direct of indirect ontstaat.
16. Wanneer Praktijk Marquesa met cliënt een vast honorarium overeenkomt is Praktijk Marquesa niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium zonder dat cliënt gerechtigd is de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van het honorarium voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
17. Wijzigingen in de bevoegdheid van cliënt of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Praktijk Marquesa eerst van kracht zijn nadat Praktijk Marquesa daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
Cliënt verplicht zich iedere vorenbedoelde wijziging per ommegaande schriftelijk aan Praktijk Marquesa te berichten.

Artikel 12. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

1. Cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden. Het op het moment van eindigen van de opdracht door cliënt verschuldigde honorarium dient evenwel door cliënt op factuurbasis, overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, te worden voldaan. Tussentijdse opzegging van de abonnementen op de dagelijkse Twin/Soul Whispers is niet mogelijk.
2. Praktijk Marquesa heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van cliënt zoveel mogelijk blijven gediend. Het op het moment van eindigen van de opdracht door cliënt verschuldigde honorarium dient door cliënt op factuurbasis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 te worden voldaan.
3. Praktijk Marquesa is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien cliënt diens verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
4. Praktijk Marquesa is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat cliënt daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en hem nog een (korte) termijn gunt om alsnog aan diens (betalings-)verplichtingen te voldoen. Praktijk Marquesa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die cliënt lijdt welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
5. Voorts is Praktijk Marquesa bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Praktijk Marquesa kan worden gevergd.
6. Onder deze omstandigheden wordt in elk geval verstaan het doen van uitlatingen door cliënt over Praktijk Marquesa, welke uitlatingen op enigerlei wijze schadelijk (kunnen) zijn voor (de goede naam van) Praktijk Marquesa. Het is daarbij niet relevant of deze uitlatingen mondeling of schriftelijk worden gedaan, al dan niet via social media. Onder deze uitlatingen vallen in elk geval beledigingen, smaad en laster alsmede kwetsende en discriminerende uitlatingen over Praktijk Marquesa en/of haar volgers op social media.
7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Praktijk Marquesa op cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien Praktijk Marquesa de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt Praktijk Marquesa haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
8. Indien Praktijk Marquesa tot opschorting of ontbinding overgaat, is Praktijk Marquesa op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
9. Indien de ontbinding aan cliënt toerekenbaar is, is Praktijk Marquesa gerechtigd om vergoeding van de schade te verhalen op cliënt, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
10.Indien cliënt zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, is Praktijk Marquesa gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting voor Praktijk Marquesa tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl cliënt, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
11. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van cliënt, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Praktijk Marquesa vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel te annuleren, zonder enige verplichting voor Praktijk Marquesa tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Praktijk Marquesa op cliënt zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13. Overmacht

1. Praktijk Marquesa is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in elk geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Praktijk Marquesa geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Praktijk Marquesa niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf Praktijk Marquesa of van derden daaronder begrepen. Praktijk Marquesa heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Praktijk Marquesa haar verbintenis had moeten nakomen. Onder overmacht wordt tevens verstaan ziekte, waardoor Praktijk Marquesa haar verbintenis niet kan nakomen. Indien de ziekte langer duurt dan 1 maand zal Praktijk Marquesa met cliënt contact opnemen over eventuele restitutie van abonnementsgeld.
3. Praktijk Marquesa kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Praktijk Marquesa ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Praktijk Marquesa gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14. Levering en uitvoering

1. Praktijk Marquesa zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Streefdatum voor de verwerking van aanvragen voor (mini)scripts is uiterlijk binnen 21 werkdagen nadat Praktijk Marquesa de aanvraag plus volledige vooruitbetaling van cliënt heeft ontvangen. Dit is echter geen fatale termijn en Praktijk Marquesa behoudt zich in geval van enorme drukte het recht voor deze termijn op te rekken met maximaal één extra werkweek, waarvan cliënt tijdig in kennis zal worden gesteld.
3. Als plaats van levering geldt het adres dat cliënt aan Praktijk Marquesa kenbaar heeft gemaakt.
4. Praktijk Marquesa zal geaccepteerde bestellingen van productaankopen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt cliënt hiervan uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Cliënt heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
5. Op officieel erkende feestdagen zal er geen Twin/Soul Whisper gepubliceerd worden. Tevens zal er ook geen Twin/Soul Whisper worden gepubliceerd tijdens Carnaval, welk feest jaarlijks verschuift qua periode. Praktijk Marquesa zal hierover tijdig een mededeling op haar website plaatsen.
6. Na ontbinding conform het vorige lid zal Praktijk Marquesa het bedrag dat cliënt betaald heeft onverwijld terugbetalen.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Praktijk Marquesa tot het moment van bezorging aan cliënt of een vooraf aangewezen en aan Praktijk Marquesa bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In het geval van vermissing van een Soul Icon met persoonlijke boodschap per post, krijgt cliënt bij het toesturen van een nieuwe wenskaart dezelfde boodschap toegestuurd die op de oorspronkelijke kaart stond vermeld. Praktijk Marquesa bewaart om die reden alle boodschappen gedurende de periode van twee weken

Artikel 15. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum op een door Praktijk Marquesa aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van cliënt niet op.
2. Elke uitgevoerde behandeling of consult dient echter na afloop van deze behandeling betaald te worden, contant of per pintransactie, tenzij reeds vooraf door cliënt aan Praktijk Marquesa is betaald.
3. Cursussen en workshops dienen uiterlijk vier weken voor aanvang door cliënt te worden betaald aan Praktijk Marquesa, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Indien cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn dan is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van Praktijk Marquesa op cliënt onmiddellijk opeisbaar.
6. Praktijk Marquesa heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Praktijk Marquesa heeft het recht om bij achterstand van betaling de betalingen door cliënt allereerst af te boeken op de oudste achterstand, ongeacht of cliënt een latere factuur bij de betaling omschrijft.
7. Praktijk Marquesa kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien cliënt een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
8. Praktijk Marquesa kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
9. Indien betaling binnen de betalingstermijn geschiedt zal door Praktijk Marquesa geen toeslag in rekening worden gebracht.

Artikel 16. Incassokosten

1. Na het verstrijken van de betalingstermijn, zoals vermeld in artikel 15 lid 1, en indien cliënt nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt cliënt een 1e schriftelijke herinnering ter betaling waarin Praktijk Marquesa een 1e nieuwe uiterste betaaldatum bekendmaakt.
2. Indien cliënt op de 1e nieuwe uiterste betaaldatum nog steeds niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, ontvangt cliënt een 2e schriftelijke herinnering, waarin Praktijk Marquesa een laatste nieuwe uiterste betaaldatum bekendmaakt.
3. Na verstrijken van de 2e nieuwe betaaldatum en indien cliënt nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan zal Praktijk Marquesa aan cliënt een toeslag van 15% van de hoofdsom berekenen ter compensatie van administratie en incassokosten, met een minimum van 40 euro.
4. Indien Praktijk Marquesa hogere (buitengerechtelijke)kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.
5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van cliënt.

Artikel 17. Annulering en restitutie

1. Workshops, (online)cursussen, lezingen, meditaties en verwendagen gaan uitsluitend door als een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven (dit minimum is altijd vooraf bekend bij cliënt). Wordt dit minimum niet bereikt dan heeft Praktijk Marquesa het recht te annuleren. De deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht, hun verplichtingen vervallen en het volledige (cursus)geld zal worden gerestitueerd. In overleg kan deelname worden opgeschoven naar een latere datum, wederom onder voorwaarde van het behalen van het minimum aantal deelnemers.
2. Na inschrijving ontvangt cliënt een bevestiging van deelname en een factuur. Deze factuur dient voor aanvang van de (online)cursus, workshop, meditatie of verwendag geheel voldaan te zijn. Indien cliënt verhinderd is de cursus daadwerkelijk te volgen, kan een plaatsvervanger worden aangewezen. Hiervan dient cliënt Praktijk Marquesa voor aanvang van de cursus schriftelijk op de hoogte te stellen, onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer van degene die de plaats inneemt. Verhindering van de deelnemer geeft géén recht op restitutie, tenzij er op grond van de staffel in lid 6 van dit artikel recht is op (gedeeltelijke)restitutie.
3. Annulering van afspraken voor individuele consulten en behandelingen dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Daarna wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Indien een consult of behandeling wordt geannuleerd langer dan 48 uur vóór het afgesproken tijdstip doch korter dan ’n week, is Praktijk Marquesa gerechtigd de helft van de overeengekomen prijs in rekening te brengen aan cliënt.
4. Indien een consult of behandeling op verzoek van cliënt wordt verschoven naar een latere datum is cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraken geen kosten verschuldigd. Wordt een consult of behandeling op verzoek van cliënt verschoven binnen 48 uur voor aanvang van de afspraak, is cliënt aan Praktijk Marquesa de helft van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Wordt ook de nieuwe afspraak geannuleerd, dan wordt vervolgens het gehele bedrag in rekening gebracht.
5. Praktijk Marquesa is in redelijkheid gerechtigd een reeds gepland consult of behandeling te wijzigen. Zij zal dit uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken. In geval van ziekte is Praktijk Marquesa gerechtigd van deze 24-uurs termijn af te wijken en zal desgewenst het consult of behandeling in overleg met cliënt worden verzet.
6. Bij annulering door cliënt van een (online)cursus of workshop binnen vier weken voor aanvang, dient cliënt annuleringskosten van 25% van het cursusgeld te betalen. Bij annulering binnen drie weken voor aanvang is cliënt 50% annuleringskosten verschuldigd over het cursusgeld. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is cliënt 75% annuleringskosten verschuldigd over het cursusgeld. Bij annulering binnen één week voor aanvang is cliënt 100% annuleringskosten verschuldigd, oftewel het gehele cursusgeld.

Artikel 18. Inspanningsverplichting en geheimhouding

1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van Praktijk Marquesa is sprake van een inspanningsverplichting.
2. Praktijk Marquesa verplicht zich tot geheimhouding (ook na beëindiging van de opdracht) van alle gegevens van cliënt waarvan zij weet heeft of kan aannemen dat deze vertrouwelijk zijn, tenzij de wet Praktijk Marquesa verplicht informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 19. Intellectuele eigendom

Praktijk Marquesa behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Praktijk Marquesa heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van cliënt ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De uitvoerende therapeut van Praktijk Marquesa geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische en/of geestelijke complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar/zijn dienstverlening bij cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de uitvoerende therapeut van Praktijk Marquesa. De uitvoerende therapeut van Praktijk Marquesa is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, niet materieel, niet immaterieel.
2. Tijdens de behandelingen en consulten worden geen toekomstvoorspellingen gedaan. Wel kan het zijn dat er tijdens deze behandelingen, consulten of workshops waarschijnlijke toekomstige ontwikkelingen beschreven kunnen worden voor cliënt. Dit betekent echter niet dat Praktijk Marquesa hierop garantie kan geven.
3. Adviezen vanuit consulten, behandelingen, cursussen en workshops dienen nimmer ter vervanging van reguliere behandelingen.
4. De (mini)scripts, Soul Icons met persoonlijke boodschap per post en (persoonlijke) Twin/Soul Whispers bevatten nimmer medisch advies noch zijn deze dwingend. De verantwoordelijkheid hoe om te gaan met de inhoud van deze (mini)scripts, Soul Icons met persoonlijke boodschap per post en (persoonlijke) Twin/Soul Whispers blijft te allen tijde bij cliënt.
5. De uitvoerende therapeut van Praktijk Marquesa is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat cliënt door de uitvoerende therapeut van Praktijk Marquesa mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
6. De aansprakelijkheid van de uitvoerende therapeut van Praktijk Marquesa voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van niet – ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult of behandeling.
7. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de uitvoerende therapeut van Praktijk Marquesa beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht bij cliënt.
8. Cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de uitvoerende therapeut van Praktijk Marquesa aansprakelijk wil stellen.
9. Bij het inschakelen van derden zal Praktijk Marquesa steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen maar Praktijk Marquesa is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten van die derden, behoudens in het geval van opzet of grove nalatigheid van Praktijk Marquesa.
10. Cliënt vrijwaart Praktijk Marquesa van alle aanspraken van derden.

Artikel 21. Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding, uit welken hoofde ook, tussen Praktijk Marquesa en cliënt is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien cliënt zich buiten Nederland mocht bevinden.
2. Geschillen tussen partijen worden uitsluitend berecht door de rechter in de vestigingsplaats van Praktijk Marquesa (zijnde Maastricht), tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Praktijk Marquesa. Van toepassing is steeds de laatste versie dan wel de versie die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Praktijk Marquesa.

error: Content is protected !!